خدمات در منزل

معرفی کوتاه خدمات در منزل


بخشی از خدمات در منزل


اقدامات احیا CPR

تثبیت وضعیت عمومی بیمار

اقدامات تشخیصی و درمانی اولیه

تحت نظر گرفتن بیماران

متخصصین بخش خدمات در منزل


Untitled-1
علی امینی متخصص تغذیه
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
Untitled-1
علی امینی متخصص تغذیه
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
Untitled-1
علی امینی متخصص تغذیه
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
Untitled-1
علی امینی متخصص تغذیه
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

گالری


جدول زمانی پزشکان


نام
سن
تلفن
علی
5
012540515
نیما
4
010281065
مریم
12
011511441