فیزیوتراپی

معرفی کوتاه بخش فیزیوتراپی


بخشی از خدمات بخش فیزیوتراپی


آزمایش های چکاپ سلامت

كلیه آزمایش های مولكولی

كلیه آزمایش های ویروس ­شناسی

انجام كلیه آزمایش های ایمونولوژی و ...

متخصصین بخش داروخانه


Untitled-1
علی امینی متخصص تغذیه
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
Untitled-1
علی امینی متخصص تغذیه
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
Untitled-1
علی امینی متخصص تغذیه
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
Untitled-1
علی امینی متخصص تغذیه
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

گالری


جدول زمانی پزشکان


نام
سن
تلفن
علی
5
012540515
نیما
4
010281065
مریم
12
011511441