خدمات رایگان پزشکی در منزل ویژه بازنشستگان

چکاپ های محبوب

Component7-1

آزمایش تیروئید

تست بارداری

نوار قلب

Component10-1

تست کرونا

آزمایش خون

آزمایش هورمونی زنانه

نمونه خون
2 پارامتر مورد ارزیابی
1 روز تا نتیجه ی آزمایش

1 روز تا نتیجه ی آزمایش