• نیاوران ، خیابان مژده (مقدسی) ، خیابان محمود احمدی زمانی
  • ۹۱۱ ۱۱۱ ۲۸ - ۰۲۱

خدمات اصلی کلینیک قلب درمانگاه نیاوران 

 

    • ویزیت پزشک

    • گرفتن نوار قلب

    • گرفتن اکو قلبی

    • هولتر فشار